Trivselregler BF Muttern 14

Att bo i en bostadsförening innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i bostadsföreningen accepterar du stadgarna och åtar dig också att följa dem. Du har inte bara rätt till en bostad i föreningens hus, utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Trivselregler och stadgar gäller inte bara dig som medlem och lägenhetsinnehavare.  Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som  utför arbete åt dig i lägenheten. Reglarna gäller också för andrahandshyresgäster och  föreningens lokalhyresgäster.

Längst ner på sidan finns BF Mutterns trivselregler som PDF.

Bostadsföreningar styrs av lagen om ekonomiska föreningar. Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 31 maj varje år. Då behandlas verksamhetsåret som  gått, både vad det gäller ekonomisk och teknisk förvaltning. Enskilda medlemmar har  möjlighet att påverka verksamheten genom att komma med egna förslag. Dessutom väljs  en styrelse. Mellan stämmorna är det styrelsen som företräder och har ansvaret för  föreningen.  

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och  verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår  också att ansvara för ordningsfrågor. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det  är ordning och reda både i och utanför huset. 

Föreningen använder sig av SBC för ekonomisk förvaltning, och som medlem kan du  med ditt Bank-ID logga in på hemsidan https://varbrf.sbc.se/ för att ladda ner  blanketter angående andrahandsuthyrning och störningar, fullmakt till  föreningsstämma, och avier för årsavgiften. 

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka epost till styrelsen@muttern14.se.  Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden, och då det är svårt att hinna med ej  akuta ärenden utanför mötestid kan det ibland dröja upp till en månad innan du får svar  på din fråga. I B-portens trapphus finns även en brevlåda för brev till styrelsen. Du hittar  namnen på styrelsens medlemmar på namntavlorna i trapphusen och på hemsidan  https://muttern14.se/ . På hemsidan finns också mer information om föreningen och  dess stadgar.

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Den som av oaktsamhet vållat en skada kan  därför bli skyldig att ersätta föreningen för kostnaden att avhjälpa skadan.  

Om akut skada inträffar i huset, meddela styrelsen och kontakta fastighetsskötaren Driftia. Telefonnummer och länk till Driftias felanmälningsformulär för mindre  brådskande fel finns på föreningens hemsida, men vid akuta situationer använd  jourtelefon 08-744 09 50.

 • Kontrollera alltid att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. 
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. 
 • Var noga med att stänga dörrarna till soprummen så att skadedjur stängs ute.
 • Varje lägenhet ska vara utrustad med en fungerande brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att en brandvarnare finns installerad och för  att testa att den fungerar. 
 • Du får inte förvara personliga saker, såsom dörrmattor, skor, pulkor, barnvagnar,  leksaker, eller soppåsar i trapphus eller på vädringsbalkonger.
 • Meddela gärna styrelsen och/eller grannar om lägenheten kommer att stå tom  under en längre tid.

 • Kontrollera alltid att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Var noga med att stänga dörrarna till soprummen så att skadedjur stängs ute. Var försiktig med eld.
 • Varje lägenhet ska vara utrustad med en fungerande brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att en brandvarnare finns installerad och för  att testa att den fungerar.
 • Du får inte förvara personliga saker, såsom dörrmattor, skor, pulkor, barnvagnar,  leksaker, eller soppåsar i trapphus eller på vädringsbalkonger.
 • Meddela gärna styrelsen och/eller grannar om lägenheten kommer att stå tom  under en längre tid.

Vi har två soprum – ett i trapphus A och ett i trapphus B. Det finns inga lås på dörrarna  men de ska vara stängda.  

De stora gröna kärlen är till för vanligt hushållsavfall, med undantag för det kärl som är  markerat för pappersåtervinning. I pappersåtervinningen lämnas tidningar,  telefonkataloger, reklamblad och vanligt skrivpapper. Lämna tidningarna utan kasse – papperskassar räknas som pappersförpackningar och lämnas på återvinningsstation. De  mindre, bruna sopkärlen är avsedda för återvinning av nedbrytbara matrester. Komposterbara soppåsar som ska användas för matavfallet finns i soprummen: kontakta  styrelsen om påsarna har tagit slut.

För att undvika problem med ohyra och dålig lukt: 

 • låt matavfall rinna av i slasken. 
 • töm och skölj ur alla förpackningar som innehållit vätska. 
 • använd ordentliga påsar och knyt ihop dem väl. 
 • se till att locket på sopbehållaren är ordentligt stängt. 
 • stäng alltid dörren till soprummet efter dig.

Föreningen saknar grovsoprum. Medlemmarna ansvarar själva för att transportera  grovsopor, elavfall, batterier och kemiska produkter till närliggande miljöstation. Sådant  avfall får inte i avvaktan på transport ställas i soprummen eller allmänna utrymmen,  såsom gård, källar- och vindsgångar eller trapphus. 

Kartonger och plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar (inklusive papperskassar)  lämnas vid någon av de närbelägna återvinningsstationerna: Varvsgatan 21 (intill  Högalidsparken), Borgargatan 6 (vid Högalids parklek) eller Heleneborgsgatan. 

För aktuell information om återvinningscentraler som tar emot grovavfall, och uppdaterat schema för den mobila miljöstationen för farligt avfall och småelektronik  som regelbundet kommer till Hornsbruksgatan, besök  Stockholm Vatten och Avfall

Föreningen har en tvättstuga belägen i källaren. Tvättstugan bokas genom ett  elektroniskt bokningssystem, antingen via en elektronisk bokningstavla nedanför  källartrappan eller online. Varje lägenhet har fått två nyckelbrickor,  inloggningsuppgifter och ett instruktionsblad för bokning. Om något av detta saknas,  kontakta styrelsen. Borttappad nyckelbricka beställs till en kostnad av 500 kronor. 

För att använda bokningstavlan i källaren blippar du nyckelbrickan för din lägenhet och  då behöver du inte använda lösenordet. 

För att boka online från dator eller annan uppkopplad enhet, klicka här.  Ange användarnamn (fyra siffror) och lösenord (fyra siffror). Användarnamn = ditt lägenhetsnummer enligt  föreningens numrering, med fyra siffror (nollor i början) – exempelvis ”0037” för  lägenhet 37. Om du är osäker på vad din lägenhet har för nummer, se avsnittet  ”lägenhetsnummer” längre ner i trivselreglerna.  

För allas trevnad, följ ordningsreglerna som finns anslagna i tvättstugan. Observera att  maskinerna är avsedda för hushållstvätt och inte ska användas för tvätt av mattor eller  annat som kan skada maskinerna.

För att alla ska trivas är viktigt att visa hänsyn och störa omkringboende så lite som  möjligt. Huset är gammalt och ljudisoleringen kanske inte den bästa. Nattetid, speciellt  på vardagar, bör du undvika aktiviteter som kan störa dina grannar. Ska du ha fest så  informera grannarna i god tid före om du tror att du kommer att störa. 

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som trapphus, hiss, tvättstuga och gård. Reglerna gäller hela dygnet, men är extra angelägna att följa vardagar från klockan 22 på kvällen till klockan 8 på morgonen. Undvik därför att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Informera gärna grannarna i god tid om aktiviteter som de kan bli störda av. 

Under sommartid: tänk på att ljud från innergårdar och balkonger ekar mellan  husväggarna och kan vara mer störande än du tror, både för de närmsta grannarna och  boende i andra föreningar. 

Drabbas du av återkommande störningar, försök i första hand prata med grannen i  fråga, och om inte det leder till bättring, kontakta styrelsen. Ladda gärna ner  störningsschemat från SBCs hemsida, fyll i och bifoga med ditt meddelande, så finns  problemen tydligt dokumenterade. 

För störningar inom fastigheten på kvällar och nätter kan du också kontakta  Störningsjouren. Deras kontaktuppgifter finns på hemsidan. Om du ringer dem får du  först redogöra för störningen, och om de bedömer att det du berättar om inte ligger  inom gränsen för vad som är acceptabelt undersöker de den rapporterade störningen.  Om de kan lokalisera ljudet knackar de på hos den boende som orsakar störningen och  efter utryckningen lämnar de en rapport till styrelsen som dokumentation. Observera  att föreningen betalar för Störningsjourens utryckningar, och att de inte alltid kan  komma omedelbart, så använd inte tjänsten i onödan, utan vid allvarliga och/eller  återkommande problem.

Kontaktuppgifter till störningsjouren hittar du här →

Vi har två gårdar inom fastigheten.  

A-gården är en liten asfalterad gård där det finns piskställning för piskning och vädring  av mattor, sängkläder m.m samt ett flertal uteplatser som upplåts till boende på  bottenvåningen genom ett särskilt avtal med föreningen. 

B-gården är en trädgård med utemöbler och grill som får användas av alla i föreningen,  en bod för förvaring av barnvagnar, samt en uteplats som upplåts till boende på  bottenvåningen genom avtal med föreningen. 

Dynor till trädgårdsmöbler i en blå låda på gården sommartid och i källaren vintertid.  Ytterligare dynor finns i barnvagnsförrådet. Alla medlemmar är välkomna att vattna,  klippa gräs och påta i rabatterna. Har du idéer om hur gården kan bli ännu trevligare för  alla och tid att hjälpa till, kontakta gärna styrelsen.

 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut och förvaras på anvisad plats. 
 • Under sommartid får grillplatsen bokas av enskilda medlemmar. Bokning sker  via samma elektroniska bokningssystem som för tvättstugan. Informera grannar i  förväg om du bjuder in gäster på grillfest som kan störa.  
 • När du använder uteplatser och/eller grill är du ansvarig för att ställa i ordning  och lämna grillen i trevligt skick. Var noga med att inte låta tappade matrester bli  kvar på gräsmatta eller i rabatter då detta lockar skadedjur till huset och kan  utgöra en hälsorisk för husdjur. 
 • Parkera cyklar i cykelställ eller – om cykelstället är fullt – prydligt vid sidan om  cykelstället. Om du inte använder din cykel under en längre period, exempelvis  på vinterhalvåret ska den placeras i källarförrådet för cyklar. 
 • Om marschaller ställs ut ska de placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar  eller på annat sätt skadar fasaden. Ta bort utbrunna marschallburkar, stearin och sotfläckar.
 • Cigarettfimpar, begagnat portionssnus och andra nikotinprodukter kan äventyra lekande barns hälsa och får inte kastas på gården, utan ska läggas i soporna. • Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten eftersom matrester kan locka  råttor eller andra skadedjur till huset.

Cyklar och mopeder ska förvaras på gården i cykelstället eller i för cyklar avsett  utrymme i källaren. Barnvagnar får inte placeras i entrén eller i trapphus utan förvaras  inne i lägenheten eller i boden på innergården. Rullatorer, rullstolar och liknade  hjälpmedel får förvaras utanför lägenheten efter överenskommelse med styrelsen i varje  enskilt fall.

I trapphus och på vädringsbalkonger får inte personliga saker, såsom dörrmattor, skor,  kälkar, tefat, leksaker, eller soppåsar förvaras. Detta är dels av hänsyn till övriga grannars trivsel, dels för att de ökar risken för brand och försvårar en eventuell  utrymning. 

För veckostädning av entréplan och trappuppgångar anlitar föreningen en städfirma,  som också städar soprum och tvättstuga en gång i månaden. Endast fria ytor städas.

På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras endast i tilldelade förråd.  Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara  stöldbegärlig egendom på vind och i källare. 

I källaren finns en bastu. Den bokas via samma elektroniska bokningssystem som tvättstuga och grill. Boka bastu, tvättstuga eller grill →

Följande regler gäller för medlemmar med balkong: 

•  Det är inte tillåtet att använda balkongen för förvaring av föremål som inte tillhör  normal balkongmöblering.  

•  Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in  vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 

•  Röster och ljud från balkongen sprider sig till omkringboende. Vi tar hänsyn till  våra grannar hela dygnet men ljudvolymen ska särskilt beaktas mellan 22.00- 07.00 

•  Om du sätter upp egna blomlådor ska de hängas på insidan av balkongräcket.  Endast de fast monterade blomlådor från balkongleverantören Fästeb (som vissa  medlemmar beställde som extra tillval vid balkongbygget 2013-16) får hänga på  utsidan av balkongen.  

•  Det går inte att förbjuda rökning men visa hänsyn. Fimpar får inte kastas ner på  gården. 

•  Fackmannamässigt monterat eluttag utomhus krävs för matning av t ex 230 volts  dekorationsbelysning på balkongen. Det är illegalt att själv dra ut en  starkströmskabel, t ex genom dörrarna. 

•  Julgran på balkong tillåts under julperioden. 

•  Belysning på/runt balkongräcken är tillåtet, däremot undanbedes  blinkande lampor. 

•  Infravärme på balkongerna är tillåtet men får inte sättas upp på fasaden.

Paraboler får inte sättas upp på balkongerna. 

•  På grund av brandrisk är det förbjudet att grilla och använda gasolbrännare på  balkongerna. 

•  Snö som ligger mot balkongdörr eller tröskel ska tas bort. Det är risk för  fuktskada när snö smälter av värmen från huset eller vid milt väder.

•  Istappar ska skyndsamt tas bort. Vid eftersatt vinterunderhåll av balkong kan  styrelsen omedelbart anmoda balkonginnehavare att åtgärda försumlighet.

• 
Visa hänsyn till boende under dig när du vattnar växter – droppande blomlådor  eller krukor kan dränka växter på balkongen under, eller orsaka fuktskador.

•  Markisväv som sätts upp som vind- eller insynsskydd ska ha samma gröna färg  markisväven som monterades i samband med bygget (Sandatex 0005).

Montering av t ex fast utelampa eller markis kräver styrelsens godkännande efter  skriftlig ansökan. 

•  Fast belysning på balkongerna är tillåtet men får inte störa angränsande  lägenheter. 

•  Medlemmarna ansvarar för att årligen olja trätrallen och balkongdörrarnas  tröskel. Treliters plastburkar med träolja/altanolja och penslar finns på en hylla i  föreningens förråd intill föreningslokalen. Penseln rengörs i vatten och  tvättmedel. Användningsinstruktion är tryckt på burken. Trallen kan oljas utan  att den lyfts upp. Plåten under trätrallen, balkongens undersida håller inte för att  stå på. Tänk på att trasor och papper med träolja kan självantända. Lägg dem att  torka i en plåtburk på brandsäker plats. Det är när linoljan oxiderar/torkar som  den kan självantända. När linoljan har oxiderat/torkat upphör självantändningsrisken.

Lägenheter med balkonger har en något högre årsavgift, detta för att täcka föreningens underhållskostnader för balkongerna.

Platsen för uteplatsen (gården) ägs av föreningen, och utnyttjande av denna plats för  styrs av separat arrendeavtal mellan föreningen och de lägenhetsinnehavare på  bottenplan som innehar nyttjanderätterna för uteplatserna.  

Medlemmar som arrenderar uteplats från föreningen ska visa samma hänsyn vad gäller  röster, ljud och rökning som balkonginnehavare. Uteplatserna får inte användas för  förvaring av föremål som inte tillhör normal altanmöblering, och det är viktigt att  altandörrarna stängs ordentligt för att undvika att vatten tränger in vid kraftig  nederbörd och/eller snösmältning.   

Förändringar av befintlig uteplats ska ha styrelsens godkännande, och då gäller följande:  

• Vid ombyggnad ansvarar medlemmen själv för att kontrollera med Stockholms  stad (Stadsbyggnadskontoret) vilka regler som gäller.  

• Kommunikation med Stockholms stad ska dokumenteras och ingå i ansökan.  Arbete får inte påbörjas innan styrelsen godkänt och eventuellt byggnadslov  godkänts av Stockholm stad. 

• Ingen i gårdsytan eller husväggen fast förankrad utrustning får förekomma.

Medlemmen får dock bygga ett trägolv för att kunna placera egna utemöbler på  uteplatsen och styrelsen godkänner en gles sidoavskiljning om högst 180 cm höjd  (från marken) och 180 cm längd (från väggen).  Avskärmningen ska vara av spaljétyp, det vill säga en luftig konstruktion där  mellanrummen mellan konstruktionens delar är större än konstruktionen i sig.


För uteplatser bredvid varandra skall utformning av sidoavskiljning samordnas  för att nå enhetlighet. 

• I övrigt tillåts inga enhetliga väggar, murar eller annan form av inneslutningar  kring uteplatsens ytterkant (oberoende av höjd). 

• Solitära blomkrukor etc. får placeras på uteplatsen under förutsättning att alla  föremål står inom lodlinjen för yttermåtten för trägolvet.  

• Vid en eventuell framtida försäljning av andelsrätter i föreningen måste  medlemmen vara tydlig med uteplatsavtalets innehåll på ett tidigt stadium i  försäljningsprocessen.  

• Vid försäljning ska köparen skriva under ett nytt arrendeavtal. 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Medlemmen får till exempel lägga nya golv,  sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar såsom att  ta ner en vägg eller dra nya rör i kök eller badrum kräver dock styrelsens tillstånd. Det  kan också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.  

Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar en renovering. Tänk också på att ta hänsyn  till de omkringboende vid utförandet av bullerstörande arbeten i lägenheten. Sådana  arbeten bör i första hand utföras under vardagar. Sätt upp ett anslag med  kontaktuppgifter och information om arbetet i god tid innan arbetet påbörjas för att  förvarna dina grannar.

Medlemmen ansvarar för att underhålla lägenheten. Du är skyldig att på egen bekostnad underhålla det inre i din lägenhet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas  av medlemmen framgår av föreningens stadgar och dokumentet ”Riktlinjer för  ansvarsfördelning” som ligger på hemsidan. Kontakta gärna styrelsen om något är  oklart. 

Det är särskilt viktigt att medlemmen löpande kontrollerar lägenhetens våtutrymmen  och vattenarmatur samt installerade disk- och tvättmaskiner så att eventuella brister  eller läckage upptäcks innan det uppkommer en vattenskada. Läckageskador kostar  stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild  bostadsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara  skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten veckovis eller per dag. 

Andrahandsuthyrning medgives för högst ett år i taget, och för varje ny upplåtelse krävs  ny ansökan och nytt tillstånd. För varje beviljad andrahandsuthyrning tar föreningen ut  en mindre avgift.

Ladda ner blankett för andrahandsuthyrning här →

Cigarettfimpar, begagnat portionssnus och andra nikotinprodukter kan äventyra  lekande barns hälsa och får inte kastas på gården, utan ska läggas i soporna. Det är  förbjudet att röka i gemensamma utrymmen såsom trapphus, källare och på balkonger i  trapphusen. Dock är rökning tillåten vid grillplatsen och vid hammocken på B-gården  under förutsättning att inga fimpar lämnas kvar på gården.

Du som har husdjur måste övervaka att de inte stör eller förorenar i fastigheten. Djur får inte rastas i planteringar eller på barnens lekplatser. Vid olycka, plocka upp djurets spillning.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

När du kontaktar styrelsen, ange alltid ditt lägenhetsnummer i föreningens interna  register, ditt objektsnummer. För att styrelsen ska kunna hålla ordning på ärenden i  enlighet med gällande dataskyddslagar och bevara viktig information om skador,  ombyggnader med mera, bevaras information sorterat per objektsnummer, snarare än  per medlem. På så sätt kan vi hitta arkiverade uppgifter om exempelvis renoveringar  även när lägenheterna har bytt ägare, och undvika förvirring när vi har flera medlemmar  med samma eller liknande namn. 

Detta nummer används också i vår röstlängd, för pantsättning, upplåtelser och  aviseringar, och när du märker upp nycklar för att hantverkare eller andra ska få tillgång  till lägenheten. 

Det finns dock två slags lägenhetsnummer, vilket kan skapa förvirring: Lantmäteriets  nationella lägenhetsregister och föreningens egen interna lägenhetsförteckning.

Det nationella numret ingår i din folkbokföringsadress och består av fyra siffror som  visar på vilken våning lägenheten finns, och var på våningsplanet lägenheten är belägen.  I och med att vi har flera trappuppgångar så har flera lägenheter i föreningen samma  nummer (tex ”1101” en trappa upp, ”1201” två trappor upp osv.)  Detta nummer hittar  du på ditt postfack

Objektsnumret i föreningens egen lägenhetsförteckning är unikt för varje lägenhet,  och består av en siffra mellan 1 och 47.  Detta nummer hittar du på din avgiftsavi.  Även om du betalar avgiften via autogiro kan du se och ladda ner dina avgiftsavier  genom att logga in med bank-ID på SBCs hemsida. 

Längst upp till höger på avin finns en ruta där det står ”objektsnummer” följt av en  sifferkombination där sifforna i mitten anger lägenhetens nummer. Står det exempelvis  ”0329-00037-06” så är lägenhetens nummer ”37”. Är du trots allt osäker på vad ditt  lägenhetsnummer är – kontakta styrelsen. 

För att ytterligare underlätta för styrelse och leverantörer ber vi dig att alltid också ange  bokstaven för trappuppgången. Det finns visserligen bara en lägenhet ”37”, men allt blir  så mycket enklare om du skriver ”C37” så att det genast framgår att det är en bostad i  trappuppgång C som avses.

Tänk på att den som övertar lägenheten också ska godkännas som medlem i föreningen  innan inflyttning får äga rum.

Håll dig informerad 

Medlemmar som inte bor i fastigheten eller som är bortresta  under längre perioder bör kontakta styrelsen via mejl för att vara säkra på att inte missa  viktig information som gått ut i nyhetsbrev. 

Trivselregler antagna genom styrelsebeslut 2021-09-30.